Get Adobe Flash player

2562 1

การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

     1. กำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม

     2. แบบประเมิน

     3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

 

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใสถานศึกษา 

     1. กำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม

     2. แบบประเมิน

     3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     1. กำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม

     2. แบบประเมิน

     3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

 

โครงการสถานศึกษาสีขาว 

     1. กำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม

     2. แบบประเมิน

     3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ผอ

นายบูรพา พรหมสิงห์

ผอ.สพป.อย.2

 

 รอง 2

นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์

รอง ผอ.สพป.อย.2

 

 สชานร 2

 นางสุชานรี แสนทวีสุข

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 วเชยร 2

นายวิเชียร จั่นบำรุง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

ธนนนท 2

นางธนนันท์ ทองศิริ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 ศรนยา 2

นางศรันยา หอมประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

วรนช 2

นางวรนุช โลมาแจ่ม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

พจมาน 2

นางพจมาน มีระลึก

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

 สมศร 2

นางสมศรี กระแสขันธ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 ณฐ 2

นส.ณัฐลักขณา พุทธิพัฒน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ